Oude Gelderse Kerken kiest voor ‘Kennis is Kracht’

‘Kennis is Kracht; tijd voor een opstap naar een plan met effect’ – dat is de titel van het rapport dat op 19 november jl. door de heer Wout Kruidenier, vicevoorzitter van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK), is aangeboden aan mevrouw Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland voor o.a. Cultuur & Erfgoed. Het is de eindrapportage van een onderzoek dat de SOGK dit jaar (2017) heeft laten uitvoeren.

Toekomst Gelders religieus erfgoed

In het onderzoek stond de vraag centraal op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de beantwoording van de toenemende vraag tot ondersteuning, kennisdeling en samenwerking met betrekking tot religieus erfgoed en de toekomst ervan in de provincie Gelderland. Wat is ervoor nodig om het hoofd te kunnen bieden aan het groeiende vraagstuk rondom behoud, beheer en toekomst van kerkgebouwen? In het onderzoeksrapport komen verschillende oplossings- en denkrichtingen aan bod en worden ‘best practices’ besproken.

Nieuw platform ondersteunt lokale initiatieven

Een belangrijke aanbeveling is het ontwikkelen van een platform ter ondersteuning van lokale initiatieven die gericht zijn op behoud en toekomstig beheer van bijzondere religieuze kerkgebouwen. Gezien de problematiek van kerksluitingen nu en in de toekomst wil de SOGK zich graag actief inzetten voor het ontwikkelen, verder vormgeven en uitwerken van dit platform. Hiermee kan niet alleen het bijzondere karakter en de kwaliteit van
religieus erfgoed in Gelderland in het algemeen behouden worden, maar ook meer specifiek: het lokale kerkgebouw voor het dorp en de gemeenschap, als baken van herkenning met haar maatschappelijke verbondenheid.

Provincie Gelderland financierde het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Lilian Grootswagers van Erfgoed.nu. Het werd mogelijk met een substantiële subsidie van de provincie Gelderland. De SOGK is de provincie hiervoor zeer erkentelijk. Het rapport met bevindingen is zeker ook relevant voor de provincie en haar beleidsafdeling.

Wilt u het onderzoek inzien? Vraag het op via info@oudegeldersekerken.nl of download het rapport direct van onze website.