Oude Gelderse Kerken POM-status toegekend

Oude Gelderse Kerken is recentelijk door het ministerie van OCW erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De stichting is heel blij met deze erkenning en zal ook in de toekomst haar verantwoordelijkheid nemen voor de kerkgebouwen die zij bezit. Daarnaast stelt Oude Gelderse Kerken kennis en kunde beschikbaar aan allen die zich inzetten voor religieus erfgoed. Meer informatie over deze POM-status is te vinden op: www.cultureelerfgoed.nl/professionele-organisaties-voor-monumentenbehoud

In het hart van de samenleving

De toenemende problematiek van het religieus erfgoed in Nederland, en dus ook in Gelderland, vraagt om herbezinning. Oude Gelderse Kerken wil een goede rentmeester zijn en een professionele organisatie die bijdraagt aan het collectieve belang en de toekomstige generaties. Oude Gelderse Kerken ondersteunt initiatieven om een kerkgebouw te behouden voor de samenleving en neemt – in speciale situaties en onder bepaalde voorwaarden – monumentale kerkgebouwen over.

In 2017 is mede op verzoek van provincie Gelderland het rapport ‘Kennis is kracht; tijd voor een opstap naar een plan met effect’ opgesteld. In dit rapport wordt, naast de mogelijkheid van overname door Oude Gelderse Kerken, het belang van ondersteuning van lokale initiatieven die een kerkgebouw willen behouden en beheren benadrukt. Ook wordt in het rapport aangegeven dat een zogenoemd Gelders Religieus Erfgoed Platform noodzakelijk is, waar kennis en kunde gebundeld worden ten behoeve van deze lokale initiatieven.

 

Transitie Oude Gelderse Kerken

Op basis van het rapport ‘Kennis is kracht’ en het grote belang van ons religieus erfgoed in onze mooie provincie heeft Oude Gelderse Kerken financiële ondersteuning gevraagd en gekregen voor het uitvoeren van de pilot ‘Transitie Oude Gelderse Kerken: naar een duurzaam financieel beheer van religieus erfgoed in Gelderland’.

Bij de najaarsnota 2020 hebben de Provinciale Staten besloten voor 2020 €80.000 euro en bij de behandeling van de begroting voor 2021 €170.000 euro beschikbaar te stellen om de pilot uit te voeren. Het bestuur heeft een eerste plan van aanpak opgesteld waarbij de ondersteuning van lokale initiatieven en versterking van de organisatie leidend zijn.