Nieuwe koers, nieuwe stijl, nieuwe naam: Gelderse Kerken

Hoe geven we toekomst aan historische kerkgebouwen en hoe houden we deze levendig voor de lokale gemeenschap? Door ze te behouden als waardevolle, bruisende ontmoetingsplekken in het hart van de samenleving.

Om deze maatschappelijke opgave te realiseren, is de Stichting Oude Gelderse Kerken met ondersteuning van provincie Gelderland een driejarige pilot gestart. Er is een nieuwe koers uitgestippeld met als ultieme doel: van het historische kerkgebouw een waardevolle, bruisende ontmoetingsplek maken in het hart van de samenleving. Het religieuze erfgoed verdient een permanente plek in de samenleving, omdat het rijke betekenislagen bevat die voor veel mensen van waarde zijn zoals architectuur, cultuur & erfgoed, geschiedenis, geloof, stilte en ontmoeten.

Van behoud naar beleving
Als organisatie zijn we ambitieus en volop in ontwikkeling. We willen dé organisatie zijn voor het beheren, behouden en (her)bestemmen van historische kerkgebouwen in Gelderland. Daarom bouwen we aan een sterke organisatie, aan een stabiele financiële structuur én aan onze naamsbekendheid en zichtbaarheid. Met de nieuwe koers geven we toekomst aan monumentale kerkgebouwen door de religieuze en sociaal-culturele betekenis ervan levendig te houden. Ook willen we het draagvlak onder de lokale bevolking vergroten door hen te betrekken en te activeren om initiatieven te ontplooien. Daarbij ligt de focus op het stimuleren en creëren van nieuwe mogelijkheden in de kerk waarbij we het accent verleggen van behoud naar beleving.

Zelfbewust, krachtig en zelfverzekerd
We gaan verder onder de naam Gelderse Kerken en passen onze huisstijl aan de nieuwe koers aan. Met een logo dat zelfbewust, herkenbaar en activerend is als prominent onderdeel van de huisstijl. Hiermee zetten we onze organisatie krachtig en zelfverzekerd neer. We willen mensen aantrekken die samen met ons de historische kerkgebouwen levendig houden en een aantrekkelijke partij zijn voor donateurs en schenkers. Door deze monumenten te openen voor de samenleving kunnen we van waarde zijn voor een breed publiek.

Betrekken van de Plaatselijke Commissies
De Plaatselijke Commissies (PC’s) vormen de belangrijkste schakel tussen Gelderse Kerken en lokale bewoners. Daarom hebben we een supportteam opgezet om de PC’s te ondersteunen om van de kerkgebouwen een bruisende ontmoetingsplek te maken. Ze zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Daarom willen we hun inzet en activiteiten veel meer voor het voetlicht brengen, de successen delen en de samenwerking tussen PC’s in de regio stimuleren. Samen met de PC’s, partners en mensen die betrokken zijn bij de organisatie geven we vorm en inhoud aan de nieuwe koers. Dat doen we door middel van dialoogsessies op de locatie van onze eigen kerkgebouwen in onder andere Kerk-Avezaath, Zutphen en Aerdt. We gaan met elkaar in gesprek en verzamelen inzichten vanuit verschillende invalshoeken om een goed actieplan te maken. Ons thema is ‘Samen veranderen’ waarbij het accent ligt op samen DOEN.

Lokale initiatieven stimuleren
De komende tien jaar verliezen zo’n 200 kerken in Gelderland hun religieuze functie. Het aantal actieve kerkgangers neemt af; veel kerken zullen de deuren moeten sluiten. Het sluiten van een kerk is een ingrijpende gebeurtenis voor de lokale gemeenschap. Mensen hechten waarde aan ‘hun’ kerk. Voor velen is het een baken van betekenis, met waardevolle herinneringen die deel uitmaakt van hun leefomgeving en hun identiteit. Vaak zijn het enkele inwoners die het voortouw nemen om te onderzoeken hoe ze de kerk kunnen behouden als ontmoetingsplek voor hun wijk of buurt. Echter, als de eerste stap is gezet om een lokaal initiatief te starten blijkt het vervolgproces best complex te zijn. Het overnemen van een kerkgebouw vraagt om expertise op het gebied van exploitatie, kennis van monumenten en om de juiste ingangen en contacten bij de gemeente. Maar ook om ervaring in het betrekken van andere inwoners en inzicht in het nemen van de juiste stappen. Om inwoners(initiatieven) te ondersteunen bij het overnemen van de kerk in een wijk of buurt, zijn Gelderse Kerken en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland de samenwerking ‘Onze Kerk’ gestart. Daar kunnen initiatiefnemers terecht voor kosteloos advies en ondersteuning bij het overnameproces. Dat vergroot de kans van slagen om een levendige functie voor de kerk te behouden en van de kerk in de toekomst een bruisende ontmoetingsplek te maken.

Onze mensen
Binnen het bureau van Gelderse Kerken werken bevlogen mensen die zich inzetten om de transitie en de nieuwe koers tot een succes te maken. Met ingang van 1 oktober 2021 is Arjen Woudenberg door het bestuur van Stichting Oude Gelderse Kerken benoemd tot algemeen secretaris van de stichting. Arjen is de contactpersoon voor zaken die het bestuur betreffen. Hij volgt Nico Peek in deze functie op. Nico is door het bestuur benoemd tot projectleider van de transitie. Hij is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de driejarige pilot, de versterking van de organisatie en de ondersteuning van lokale bewoners, zoals overeengekomen met de provincie Gelderland. Frans Kegels is sinds 1 mei de bouwkundig medewerker van de stichting en neemt vanaf 1 januari 2022 alle werkzaamheden van Marcel de Kroon over.