Financiën

De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen van onze donateurs, de provincie Gelderland, rijkssubsidies t.b.v. onderhoud (via het Nationaal Restauratiefonds), giften, legaten, erfenissen, huurinkomsten en de opbrengst van eigen vermogen.

Hoewel het bedrag dat donateurs jaarlijks opleveren, niet toereikend is voor het onderhoud van al onze religieuze gebouwen, is deze bijdrage onmisbaar en van grote waarde. Subsidieverstrekkers eisen namelijk vaak een eigen bijdrage. Van de donateursgelden kan die eigen bijdrage (deels) worden voldaan.

De huuropbrengst van de kerkgebouwen wordt ook aangewend voor het onderhoud en de exploitatie. De giften, legaten, erfstellingen en schenkingen worden soms doelgericht gegeven en ingezet en in andere gevallen naar inzicht van het bestuur aangewend. Donateurs hebben de mogelijkheid om hun bijdrage te bestemmen (te 'oormerken') voor het onderhoud van een kerkgebouw van hun keuze. In dit verband is het ook van belang op te merken dat de kosten van Gelderse Kerken beperkt gehouden kunnen worden door bij de exploitatie veel met deskundige vrijwilligers te werken.

In het jaarverslag van Gelderse Kerken is een overzicht van baten en lasten en een accountantsverklaring opgenomen. Jaarverslagen zijn te downloaden vanaf de pagina Publicaties.

Print Friendly, PDF & Email