Samenwerking

Sinds 2005 hebben Gelderse Kerken en de stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen (GLGK) een dienstverleningsovereenkomst besloten. Uitvoerende werkzaamheden op het gebied van secretariaat, bouwkunde en pr/communicatie zijn per 1 januari 2006 overgeheveld naar de werkorganisatie van GLGK. In hun beleidsvorming staan beide stichtingen los van elkaar; het beleid inzake oude kerken blijft geheel in handen van het bestuur van Gelderse Kerken.

Ook heeft Gelderse Kerken contacten met andere (zuster)organisaties binnen Gelderland op het terrein van monumenten en cultuurhistorie, om na te gaan in hoeverre samenwerking mogelijk is. Gelderse Kerken neemt deel aan het landelijk overleg van provinciale stichtingen met dezelfde doelstelling. Verder is de stichting een van de partners van de Gelderse Erfgoed Alliantie, samen met het Gelders Genootschap, Monumentenzorg, GLGK en het Gelders Restauratiecentrum.

Gelderse Kerken heeft goede contacten met het Gelders Restauratie Centrum (GRC), met speciale aandacht voor ‘de Gelderse Voet’, en met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, afdeling Built Environment, met name de opleiding ‘Herbestemmen van beeldbepalende gebouwen’. De HAN en GRC werken ook samen op het gebied van kwalitatief restaureren.

samenwerking_glgk

Print Friendly, PDF & Email