ANBI cultuur

Culturele ANBI – Stichting Gelderse Kerken

Naam: Stichting Gelderse Kerken

Fiscaal nummer: RSIN 814295332

Kamer van Koophandel: 41046371

Adres: Postbus 7005, 6801 HA Arnhem

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen-SOGK

Doelstellingen

Gelderse Kerken streeft de volgende doelen na:

  • belangstelling wekken voor het behoeden en behouden van religieuze monumenten
  • helpen beschermen van religieuze monumenten
  • het in eigendom verwerven van religieuze monumenten (onder bepaalde voorwaarden), vanzelfsprekend met de bedoeling die monumenten te behouden en beschermen
  • het verworven monument blijvend in het middelpunt van de lokale en regionale samenleving plaatsen
  • de religieuze monumenten zodanig laten beheren dat het monument in zijn eigen onderhoudskosten en vaste lasten kan voorzien.

Missie
Gelderse Kerken zet zich al meer dan 45 jaar in voor het materiële en functionele behoud van het gebouwd monumentaal religieus erfgoed in de provincie Gelderland. De monumentale kerkgebouwen zijn veelal beeldbepalend voor stad en dorp en hebben een grote cultuurhistorische waarde. Kerkgebouwen zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting midden in de lokale samenleving. Naast de religieuze bestemming, wil de SOGK inzetten op een bredere invulling die past bij de plaatselijke situatie.

Beleid

Beleidsplan 2018-2021, zie www.geldersekerken.nl/SOGK-Beleidsplan-2018-2021.pdf

 

Bestuur
Voorzitter:    mw. A. van der Kolk
Secretaris:    mw. M. Urbach
Vice-voorzitter:      dhr. W. Kruidenier
Penningmeester:   dhr. L. Uijl
Bestuurslid gebouwen en beheer: dhr. W. Rohaan
Bestuurslid juridische zaken: dhr. J. de Lange
Bestuurslid architectuurhistorie: mw. C. Berkelbach

Beloning bestuur
Het bestuur vergadert circa 11 keer per jaar, maandelijks met uitzondering van zomerperiode.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is er eventueel een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zoals bijv. reiskosten t.b.v. bijwonen vergaderingen, bezoek kerkgenootschappen of locaties. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Uitvoerende werkzaamheden worden deels verricht door een parttime ondersteuner als algemeen secretaris, op declaratiebasis en middels een DvO met Geldersch Landschap en Kasteelen, o.a. voor wat betreft de financiële administratie en ondersteuning t.a.v. bouwkundige en beheerszaken.

Jaarverslag 2020

Jaarrekening: zie www.geldersekerken.nl/publicaties-sogk/.
Voorzien van goedkeurende verklaring van dhr. R. Cobussen RA van Konings & Meeuwissen accountants en adviseurs BV.

anbi

Print Friendly, PDF & Email